ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Stichting StratosClub 

gevestigd te Bergen op Zoom, 

openbaar gepubliceerd op de website www.StratosClubclub.nl 

 

Artikel DEFINITIES 

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 
 2. StratosClub: Stichting Stratos, handelend onder de naam StratosClub, gevestigd te Bergen op Zoom, geregistreerd onder het Kamer van Koophandel-nummer 67210082. 
 3. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met StratosClub een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 
 4. Partijen: StratosClub en Deelnemer gezamenlijk. 
 5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst of opdracht, waarmee StratosClub zich tegenover Deelnemer heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van het bevorderen, stimuleren en activeren van ondernemers door ondernemers en het vormen van een netwerk van en door ondernemers, en voorts al hetgeen daarbij in verband houdt of bevorderlijk kan zijn in de meest brede zin van het woord. 
 6. StratosClub Groep: benaming voor een vast aantal bijeenkomsten van een groep Deelnemers samengesteld door StratosClub. De bijeenkomsten worden begeleid door een of twee coaches. 
 7. StratosClub: benaming voor een aantal (netwerk)activiteiten welke vanuit StratosClub worden georganiseerd voor de groep Deelnemers die samenkomen binnen StratosClub Groepen of ooit deel hebben genomen aan een StratosClub Groep. 

 

Artikel 2  TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanboden, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, die betrekking hebben op de diensten die StratosClub aan Deelnemer levert en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden. 
 2. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) Overeenkomsten tussen Partijen, waarbij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen. 
 3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
 4. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal door StratosClub worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 
 5. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 

 

Artikel 3  WIJZE VAN UITVOERING  

 1. StratosClub spant zich ervoor in om haar diensten naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen te verrichten en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht, die van een professionele dienstverlener kan en mag worden verwacht. StratosClub kan echter niet garanderen dat het door Deelnemer met de Overeenkomst nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt. 
 2. De termijn waarbinnen de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd, wordt in overleg tussen Partijen bepaald. 
 3. Indien een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn raakt StratosClub slechts in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Deelnemer. StratosClub dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

 

Artikel 4  STRATOSCLUB GROEP 

 1. Deelname aan een StratosClub Groep worden in onderling overleg tussen Partijen vastgelegd op een zekere datum. 
 2. De duur van deelname aan een StratosClub Groep is afhankelijk van de grootte van de StratosClub Groep en de wensen van de deelnemers aan de StratosClub Groep. 
 3. De StratosClub Groep wordt begeleid door twee coaches, uitzonderlijke situaties daargelaten. 
 4. Deelname aan een StratosClub Groep geeft automatisch recht op toegang tot de activiteiten en faciliteiten van de StratosClub. Na afloop van StratosClub Groep staat deelname aan de StratosClub open tegen betaling van een vaste, jaarlijkse bijdrage aan Deelnemer. 
 5. Het annuleren van een door Deelnemer geaccordeerde StratosClub Groep komt volledig voor rekening en risico van Deelnemer.  
 6. Indien een geaccordeerde StratosClub Groep voor aanvang (van het traject) door Deelnemer wordt verplaatst, dan is Deelnemer verplicht het bedrag voor deelname aan de StratosClub Groep te betalen aan StratosClub. Deelnemer zal worden ingedeeld voor deelname in de eerst mogelijke StratosClub Groep door StratosClub.  
 7. Bij verplaatsing van de start of na aanvang van StratosClub Groep door Deelnemer vindt geen restitutie van reeds betaalde kosten plaats, met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.  
 8. Indien een StratosClub Groep of deelname aan de StratosClub Groep door toedoen van Deelnemer wordt verplaatst, dan zullen de eventuele kosten die gemoeid zijn met het verzetten van StratosClub Groep in rekening worden gebracht bij Deelnemer.  
 9. StratosClub behoudt zich het recht voor (een) StratosClub groep kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren dan wel andere zwaarwegende redenen die verhinderen dat de Overeenkomst naar behoren kan worden uitgevoerd. Met wederzijds goedvinden zal een vervanger worden ingezet van vergelijkbaar niveau of kunnen andere data worden overeengekomen waarop de (bijeenkomst van de) StratosClub Groep wordt/worden ingehaald. Deelnemer wordt hieromtrent onmiddellijk geïnformeerd en eventuele vervanging geschiedt zonder bijkomende kosten voor Deelnemer. 
 10. Wanneer de Deelnemer een klacht heeft over (zijn deelname aan) de StratosClub Groep en/of (een van) de coach(es), dan kan deze klacht worden ingediend overeenkomstig de klachtenprocedure zoals opgenomen in artikel 10 van deze Algemene voorwaarden. 
 11. Indien Deelnemer deelneemt aan de StratosClub Groep verplicht hij zich volstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de informatie die hij verkrijgt omtrent Deelnemer, de mede-deelnemers en coaches binnen de StratosClub Groep. 
 12. Indien tijdens de StratosClub Groep deelname beeld- en geluidsmateriaal wordt gemaakt door Deelnemer, de coaches of (een van de) mede-deelnemers dient een eventueel schriftelijk bezwaar tegen gebruik van het betreffende materiaal per direct, althans binnen 2 weken na openbaring van het betreffende materiaal, te worden gemaakt bij de partij die het betreffende materiaal openbaar heeft gemaakt door StratosClub mits auteursrechthebbende, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding ontstaat ten laste van Deelnemer, de coaches of (een van de) mede-deelnemers van de StratosClub Groep. 

  

Artikel 5 STRATOSCLUB 

 1. Deelname aan de StratosClub wordt in onderling overleg tussen Partijen vastgelegd op een zekere startdatum. De minimale duur van deelname betreft 1 jaar. 
 2. Deelname aan de StratosClub staat kosteloos open voor deelnemers van een StratosClub Groep en tegen betaling van een vaste, jaarlijkse bijdrage voor Deelnemers die reeds hebben deelgenomen aan een StratosClub Groep. 
 3. Opzegging van deelname aan de StratosClub kan jaarlijks en uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe contractjaar tussen Partijen. Deelname wordt automatisch verlengd voor telkens 1 jaar. 
 4. Indien Deelnemer deelneemt aan de StratosClub verplicht hij zich volstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de informatie die hij verkrijgt omtrent Deelnemer, de mede-deelnemers en coaches binnen de StratosClub Groep. 
 5. Het staat StratosClub vrij om beeld- en geluidsmateriaal – zoals genomen tijdens de StratosClub bijeenkomsten – te gebruiken voor commerciële doeleinden. Deelnemer geeft door deelname aan de StratosClub hiervoor voorafgaande toestemming aan StratosClub. 

 

Artikel 6  INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM 

 1. StratosClub verleent aan Deelnemer het recht om de materialen en/of gegevens uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat Deelnemer aan al zijn (betalings)verplichtingen op grond van enige rechtsverhouding met StratosClub heeft voldaan. 
 2. Het is Deelnemer, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van StratosClub, niet toegestaan materialen en/of gegevens te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden buiten de eigen organisatie ter beschikking te stellen. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen. 
 3. Deelnemer zal geen inbreuk maken op de reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van StratosClub, waaronder doch niet uitsluitend reeds door StratosClub ontwikkelde methoden en/of werkwijzen. Indien en voor zover door Deelnemer inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht van StratosClub, is StratosClub gerechtigd de door haar gewenste actie te ondernemen ten einde de inbreuk op het eigendomsrecht te staken en gestaakt te houden, eventuele boetes te innen en een schadevordering in te stellen. 

 

Artikel 7  GEBRUIK VAN HET RESULTAAT 

 1. StratosClub heeft, met inachtneming van de belangen van Deelnemer, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie en om deze in bruikleen te krijgen. 

 

Artikel 8  HONORARIUM EN KOSTEN 

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders wordt vermeld. 
 2. De door Deelnemer verschuldigde prijs is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of het resultaat van de uitgevoerde Overeenkomst. 
 3. Deelnemer is desgevraagd verplicht een voorschotbetaling aan StratosClub te verstrekken voor het uitvoeren van de Overeenkomst.  

 

Artikel 9  FACTURERING EN BETALING 

 1. StratosClub draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Deelnemer mag StratosClub het overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen. 
 2. Indien betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan StratosClub de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat betaling is geschied.  
 3. In geval van een gezamenlijk gegeven Overeenkomst zijn Deelnemers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele bedrag van de factuur. 
 4. In geval van liquidatie of staking, faillissement, beslag of surseance van betaling van Deelnemer of Deelnemer anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest, dan zijn de vorderingen van StratosClub op Deelnemer onmiddellijk opeisbaar. 
 5. Door Deelnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de langst openstaande bedragen. 

 

Artikel 10 KLACHTEN 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel over het bedrag van de factuur, dienen door Deelnemer uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de klacht respectievelijk de factuurdatum, dan wel uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan StratosClub. 
 2. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van Deelnemer niet op. 

 

Artike11 AANSPRAKELIJKHEID 

 1. StratosClub is uitsluitend aansprakelijk voor door Deelnemer geleden directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. 
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  
 3. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene voorwaarden; 
 4. de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van StratosClub aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan StratosClub kunnen worden toegerekend. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Deelnemer de Overeenkomst heeft ontbonden; 
 5. de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden. 
 6. Elke aansprakelijkheid van StratosClub is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval op grond van een door StratosClub gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
 7. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van een in het voorgaande lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat StratosClub in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen van Deelnemer. Indien de Overeenkomst langer dan 3 maanden doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat StratosClub in het kader van de Overeenkomst in de laatste 3 maanden vóór het ontstaan van de schade, van Deelnemer heeft ontvangen. 
 8. Het bedrag waarvoor StratosClub in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele bedragen waarvoor Deelnemer is verzekerd. 
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van StratosClub. 
 10. Enig recht op schadevergoeding vervalt 3 maanden na het moment, waarop Deelnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dit recht. Voor consumenten en aan consumenten gelijk gestelde partijen geldt de afwijkende maximale termijn van één jaar. Indien Deelnemer nooit over geleden schade dan wel gemaakte fouten heeft gereclameerd, komt  de schade van Deelnemer niet voor vergoeding in aanmerking.  

  

Artikel 12 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT) 

 1. Indien StratosClub door een niet toerekenbare tekortkoming is verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, is StratosClub gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot een maximale periode van 6 maanden vanaf het startmoment van overmacht dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Deelnemer kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of interesten doen gelden. 
 2. Indien StratosClub ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is StratosClub gerechtigd om het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.  

 

Artikel 13 DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur, zoals bepaald bij de offerte. 
 2. Deelnemer erkent dat de duur en de planning van de Overeenkomst kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de kwaliteit van de door Deelnemer in het kader van de Overeenkomst verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de door Deelnemer bij de Overeenkomst betrokken derden. 
 3. StratosClub zal zich ervoor inspannen om de Overeenkomst binnen de afgesproken planning uit te voeren. 
 4. Partijen hebben ieder het recht de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen Overeenkomst en eventueel aanvullende Overeenkomsten wegens zwaarwegende redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de Overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. 
 5. Deelnemer zal in geval van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de Overeenkomst door StratosClub verrichte werkzaamheden volledig vergoeden. Alle reeds aan Deelnemer verstuurde facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar. Deelnemer is voorts gehouden eventuele schade, bestaande uit winstderving, aan StratosClub te voldoen. 
 6. Indien de Deelnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan heeft StratosClub het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Deelnemer in rekening te brengen. 
 7. Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij. 
 8. een verzoek tot faillissement is ingediend; 
 9. surseance van betaling is aangevraagd; 
 10. liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft; 
 11. op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd of 
 12. de andere partij anderszins het vrije beheer over haar/zijn vermogen verliest. 

 

Artikel 14 GEBRUIK VAN E-MAIL EN COMMUNICATIEVOORZIENINGEN 

 1. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen Partijen door middel van e-mail en andere communicatievoorzieningen, waaronder via internet, met elkaar kunnen communiceren.  
 2. Partijen erkennen dat aan het gebruik van e-mail en andere communicatievoorzieningen risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en/of virus. Partijen zijn niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van e-mail en/of andere communicatievoorzieningen. Partijen doen al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.  

 

Artikel 15 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 1. Verwerking van persoonsgegevens door StratosClub vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. StratosClub zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en iedereen die noodzakelijkerwijze toegang heeft tot deze gegevens informeren over het vertrouwelijke karakter ervan. 
 2. StratosClub beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de Overeenkomst door Deelnemer worden verstrekt, als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door Deelnemer. Deelnemer vrijwaart StratosClub tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake. 

 

Artikel 16 ZORGVULDIGHEID EN GEHEIMHOUDING 

 1. StratosClub betracht bij het gebruik van alle informatie die haar ter kennis is gekomen in het kader van de Overeenkomst, de nodige zorgvuldigheid. 
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ene partij aan de andere is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt niet voor zover op StratosClub een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien StratosClub door Deelnemer van de geheimhoudingsplicht is ontheven. 
 3. StratosClub zal een geheimhoudingsplicht zoals vermeld in het tweede lid van dit artikel opleggen aan zijn medewerkers en/of aan derden die door StratosClub zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. 
 4. StratosClub is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Deelnemer verschafte informatie alsmede andere informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar redelijke oordeel van belang kunnen zijn. 
 5. StratosClub behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de diensten toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN 

 1. Op alle Overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 
 2. De geschillen over de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, dan wel de bevoegde rechter binnen het gebied van de Rechtbank naar de keuze van StratosClub.